کوتاه کننده کوتاه کننده لینک های طولانی

آدرس دلخواه

وارد کردن آدرس دلخواه در کادر زیر

محافظت از لینک ها

Mediante la adición de una contraseña , puede restringir el acceso de las estadísticas.

توسط

Esto se puede utilizar para identificar las URL de su cuenta.

Orientación geográfica Añadir más lugares

Si usted tiene diferentes páginas para diferentes países, es posible redirigir a los usuarios a esa página usando la misma URL . Basta con elegir el país y entrar en la URL.


Un panel de control para gestionar toda EVERTHING .

آنالیز دقیق Track each and every user who clicks a link.

Our system allows you to track everything. Whether it is the amount of clicks, the country or the referrer, the data is there.

عضویت

Powerful Dashboard Un panel de control para gestionar EVERTHING .

Nuestro panel de control le permite controlar todo. Gestiona tus URLs, crear lotes , splash page gerente y sus ajustes todos del mismo tablero.

عضویت
Un panel de control para gestionar EVERTHING .

محافظت از لینک ها

قرار دادن رمز عبور برای محافظت از لینک های شما

موقعیت جغرافیایی

هدایت بازدیدکننده گان به موقعیت خاص

دسته بندی

دسته بندی لینک های شما

اشتراک گذاری

Comparte tus enlaces en un solo clic a través del panel de control .

42

لینک ایجاد شده

74

کلیک شده

20

عضو شده